عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

کوره عملیات حرارتی در ظرفیت های زیر :

با ظرفیت 10 تن و ابعاد 3*2*4 متر

با ظرفیت 7 تن و ابعاد 2/5*1/5*4 متر